A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – az Ofner László egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.fittoldal.hu honlapon keresztül nyújtott „Fittoldal klub” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1) A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Ofner László egyéni vállalkozó
Székhely:  1185. Budapest Kassa u. 49.
Nyilvántartási szám: 40905088
KSH szám: 66918932900123101
Adószám:  66918932143
Email cím:  fittoldal@gmail.com
Bankszámlaszám:  117-73195-00102731
IBAN: HU51117731950010273100000000
Swift/BIC kód: OTPVHUHB

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Fittoldal klub” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható marketingismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az online marketing legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva bevétel és hatékonyság növekedést érhetnek el.

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online marketinggel kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített és közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Ofner László egyéni vállalkozó aki a megbízást kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online marketinggel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a szolgáltató egyetemlegesen felelős.

4) A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.fittoldal.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és az „Ezt kérem” gomb lenyomásával jön létre. A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6) Az előfizetési díj mértéke és az ingyenes próbaidőszak

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havi vagy éves megbízási díjra jogosult (a Tag választásától függően) és a pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. A Szolgáltató bizonyos különleges ajánlatai keretében a szerződés megkötését követő, a kuponkódnak megfelelő naptári napon ingyen nyújtja a fenti Szolgáltatását (a továbbiakban: „Ingyenes próbaidőszak”). A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7) A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, alábbi fizetési rendszerek egyikét használják, melyek a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősülnek. A fizetéshez bármelyik aktív fizetési rendszer használható.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Barion fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) üzemelteti. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek, a használata esetén megismertek és elfogadtak. Ebben az esetben a bankszámlakivonaton elfogadóhelyként a Barion Payment Zrt fog szerepelni.

A PayPaLike fizetési rendszert a Paylike ApS (P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus Denmark) üzemelteti. A PayLike általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://paylike.hu/terms-of-service és a https://paylike.hu/privacy weboldalon, amiket a Szerződő Felek, a használata esetén megismertek és elfogadtak.

A PayPal fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti. A PayPal általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=hu_HU weboldalon, amiket a Szerződő Felek, a használata esetén megismertek és elfogadtak.

A megrendelés gomb lenyomása után vagy bizonyos ajánlatok esetében az ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató a havonta vagy évente esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról. Az előfizetés a Tag által bármikor elérhető „Profil szerkesztése” menüpontban bármikor lemondható, ezután az előre megfizetett időszak végéig nyújta a Szolgáltató a Szolgáltatást, utána a tartalom nem elérhetőek többet a Tag számára.

8) Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus formában juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9) Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a láblécen található Profil / Fiókom oldalon, azon belül a tagságok menűpontban (https://fittoldal.hu/fiokom-2/members-area/) a „Megszüntet” gombra kattintással, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát (egy egyszerű kérés az előfizetés megszüntetéséről) a fittoldal@gmail.com emailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tag fiókjában – az előre megfizetett időszak végéig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

10) Felmondás az ingyenes próbaidőszak alatt

A fogyasztónak nem minősülő Tag az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, azaz lemondhatja az előfizetést. Ekkor nem kerül levonásra tagdíj a megadott bankkártyáról és semmilyen további kötelezettsége nincs a Tagnak.

11) A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti. A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

12) Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

13) Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

14) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

15) Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://fitooldal.hu weboldal, annak írásos és videó elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. A weboldalon található zenei anyagok után a szerzői jogi felelőséget a szolgáltató nem vállal. Azok jövedelemszerző tevékenységre nem használhatók. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

16) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

17) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

18) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

19) Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: fittoldal@gmail.com A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

20) A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Viktor Hugo utca 18-22) A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja. Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.fittoldal.hu/aszf weboldalon.

  1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailben)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)